Book now
Villa Albertina
Villa Albertina
Villa Albertina
Villa Albertina
Book now

Privacy

Úřední oběžník týkající se zpracování osobních údajů

Ve smyslu článku 13 legislativního nařízení 196/2003 (zákoník týkající se ochrany osobních údajů), osoba odpovědná za zpracování těchto údajů Vás informuje, že:
a) zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat při vykonávání:
1. závazků vyplývajících ze smluv: dodávka zboží a služeb hostům;
2. závazků vyplývajících ze zákona: fakturace, povinné účetní spisy a zápisy, hlášení úřadům, které tyto informace vyžadují;
3. oznamování bankovním institucím apod. pro činnosti týkající se řízení vymáhání úvěrů a činností vázaných na smluvní plnění;
4. nabídky služeb v průběhu pobytu (služby sekretariátu, doručení korespondence, rezervace externích služeb) či služeb následujících po ukončení pobytu (poskytování informací o speciálních nabídkách, událostech apod.)

Zpracování bude probíhat pomocí manuálních a/nebo automatizovaných systémů, které jsou schopny provádět ukládání do paměti, řízení a přenášení těchto údajů, spolu s postupy úzce spojenými s účely tohoto zpracování, na základě údajů, které jsou v našem vlastnictví a se závazkem z Vaší strany, abyste nám včas sdělili případné opravy, upřesnění a aktualizace;

b) Vaše odmítnutí poskytnout souhlas k bodům 1, 2, 3 odstavce a) povede k tomu, že:
1. nebude možné vytvořit vztah či pokračovat ve vztahu, tzn. provádět některé operace, pokud jsou tyto údaje nutné k provádění takového vztahu či operace;
2. nebude možné provádět některé operace, které předpokládají předávání údajů subjektům, jež jsou úředně vázány na jejich provádění;
3. nedojde k předání údajů subjektům, které vykonávají další činnosti, jež nejsou úředně vázány na provádění takového vztahu.

c) kromě toho, že Vaše údaje budou předány odpovědným zaměstnancům společnosti odpovědné za zpracování, budou moci být dále předány i:
1. hotelovým zařízením, u kterých budete ubytováni;
2. finančnímu poradci (co se týče administrativní části);
3. veřejným a soukromým institucím, i za účelem provádění kontrol či prověrek;
4. subjektům, které mají přístup k Vašim údajům prostřednictvím zákonných opatření;
5. externím dodavatelům zboží či služeb.

d) v každém okamžiku budete moci uplatňovat svá práva vůči osobě odpovědné za zpracování údajů ve smyslu článku 7 legislativního nařízení 196/2003, který pro Vaši potřebu otiskujeme v plné verzi:

Čl. 7. Právo přístupu k osobním údajům a jiná práva
1. Zájemce má právo získat potvrzení o existenci osobních údajů, které se ho týkají, i když nejsou ještě zapsány a má právo na jejich předávání ve srozumitelné formě.
2. Zájemce má právo získat informace:
a. o původu osobních údajů;
b. o účelu a způsobech tohoto zpracování;
c. o použitém postupu v případě zpracování, které je prováděno pomocí elektronických zařízení;
d. o důležitých identifikačních údajích o osobě odpovědné za zpracování, odpovědných osobách a zástupci jmenovaném ve smyslu článku 5, odstavec 2;
e. o subjektech skupiny subjektů, kterým osobní údaje mohou být předány či ke kterým by se mohly informace o těchto údajích dostat, jakožto ustanovenému představiteli na území státu, odpovědným či pověřeným osobám.
3. Zájemce má právo obdržet:
a. aktualizace, opravy tzn. v případě zájmu upřesnění údajů;
b. zrušení, přeměnu do anonymní podoby či zablokování zpracovávaných údajů, pokud by docházelo k porušení zákona, včetně těch údajů, u kterých není nutné jejich uchovávání vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány či následně zpracovávány;
c. potvrzení, že operace uvedené v písmenech a) a b) byly dány na vědomí i co se týče jejich obsahu těm osobám, kterým byly údaje předány či postoupeny, vyjma případů, u kterých se takové uskutečnění jeví jako nemožné či vyžaduje evidentně neúměrné vynaložení prostředků vzhledem k zastávanému právu.
4. Zájemce má právo uplatnit námitky celkově či částečně:
a. ze zákonných důvodů týkajících se zpracování osobních údajů, které se ho týkají, byť se vztahují na účel shromažďování údajů;
b. vůči zpracování osobních údajů, které se ho týkají za účelem zasílání reklamních materiálů týkajících se přímého prodeje či realizace průzkumů trhu či obchodních sdělení.